Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při uplatnění reklamace § 1923 má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků.

Při případné reklamaci je nutné předložit průkazní material o koupi a zárukách, nejlépe kopii prodejního dokladu a originál záručního listu.


Záruční i pozáruční opravy našeho zboží vyřizuje zásadně naše firma, s výjimkou mezinárodních záručních listů, kde výrobní závod zaručuje opravy v různých zemích.

Internetový obchod naší firmy je zaštítěn "kamennými" obchody v Táboře , kde je možné případnou reklamaci uplatnit také.

 

Dle ust. §14 odst. 1 zákona č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele. Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) >zobrazit soubor<

 

 
 

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Adresy obchodů:

Oddělení MiJa-zlato*stříbro*hodinky
Obchodní dům Dvořák
Třída 9. května 2886 
39002 Tábor