Záruční podmínky

Nově: Na všechno zboží poskytujeme 3 roky záruku

Práva ze záruky

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků.

Při případné reklamaci je nutné předložit průkazní material o koupi a zárukách, nejlépe kopii prodejního dokladu a originál záručního listu.


Záruční i pozáruční opravy našeho zboží vyřizuje zásadně naše firma, s výjimkou mezinárodních záručních listů, kde výrobní závod zaručuje opravy v různých zemích.

Internetový obchod naší firmy je zaštítěn "kamennými" obchody v Táboře , kde je možné případnou reklamaci uplatnit také.


Adresy obchodů:

Oddělení MiJa-zlato*stříbro*hodinky
Obchodní dům Dvořák
Třída 9. května 2886 
39002 Tábor