Ochrana dat a osobních údajů

Firma MiJa Zlato*Stříbro*Hodinky*Tábor, jako provozovatel serveru Web: http://www.zlato-stribro-hodinky.cz, ,  se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Údaje, které zadáváte při registraci Jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: Jméno a příjmení Úplnou poštovní adresu Telefonické,e-mailové, případně faxové spojení.

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě: Jméno firmy Úplnou poštovní adresu Telefonické,e-mailové, případně faxové spojení IČO DIČ Bankovní spojení.

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Jaké je naše stanovisko k poskytování Vašich osobních údajů jiným společnostem? Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Shrnutí Server http://www.zlato-stribro-hodinky.cz si váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby.

Neposkytujeme je třetím stranám. Váš souhlas Používáním internetového obchodu http://www.zlato-stribro-hodinky.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

---

 Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás, jako kupujícího, pokud zboží nabýváte jako fyzická osoba, o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti jako prodávajícího a s tím souvisejících Vašich právech, a to v souladu s článkem 12 a násl. GDPR.

 

Tento dokument se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

 

Zpracování tzv. cookies souborů s výjimkou Vašich práv upravuje samostatné prohlášení správce zveřejněné na webových stránkách správce.

 


I. Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MiJa SÚ s.r.o, IČO: 48203084, DIČ: CZ48203084, (dále jen „správce“), která je zároveň prodávajícím.

 


II. Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje

 

Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od Vás, jako kupujícího, které jste vyplnili do objednávkového formuláře v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu mezi Vámi a správcem (zejména se jedná o kupní smlouvu), popř. při registraci ve svém uživatelském účtu na webových stránkách správce. Jedná se o Vaše následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení;
 • identifikační číslo, daňové identifikační číslo;
 • dodací adresa (pokud není sjednán osobní odběr zboží);
 • telefonní číslo;
 • adresa elektronické pošty (e-mailová adresa).

 

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dále správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 

 • datum narození;
 • telefonní číslo a
 • adresa elektronické pošty (e-mailová adresa).

 


III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek správce).

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 

 • Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo pro účely uzavření kupní smlouvy s Vámi a její plnění, splnění právních povinností (např. vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů) a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek),
 • dodací adresu pro účely plnění smlouvy (dodání Vámi objednané zásilky),
 • telefonní číslo pro účely plnění smlouvy (kontaktování v případě jakýchkoliv problémů se zásilkou) a pro účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb prodávajícího či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zejména tzv. narozeninové nabídky (sleva na zboží prodávajícího zaslaná kupujícímu v souvislosti s dnem jeho narození),
 • adresu elektronické pošty pro účely plnění smlouvy (za účelem zaslání potvrzení o přijetí Vaší objednávky), pro účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb prodávajícího či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zejména tzv. narozeninové nabídky (sleva na zboží prodávajícího zaslaná kupujícímu v souvislosti s dnem jeho narození) a účely zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem „Ověřeno zákazníky“ (www.heurekashopping.cz) a
 • datum narození pro účely zasílání tzv. narozeninové nabídky (sleva na zboží prodávajícího zaslaná kupujícímu v souvislosti s dnem jeho narození).

 

Tyto Vaše osobní údaje jsou požadavkem pro řádné plnění uzavřené kupní smlouvy:

 

 • Vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo - bez těchto údajů nebude možné uzavřít s Vámi kupní smlouvu,
 • dodací adresa - bez tohoto údaje nebude možné Vám zboží doručit,
 • telefonní číslo - bez tohoto údaje Vás nebude správce moci v případě potřeby kontaktovat a
 • adresa elektronické pošty - bez tohoto údaje nebude správce moci akceptovat přijetí Vaší objednávky.

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli, dále oprávněné zájmy správce (především za účelem evidence smluvních vztahů a statistické účely, za účelem ochrany práv správce proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, vymáhání pohledávek správce) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (např. GDPR), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

 

Samostatným právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je dále Váš souhlas, a to pro účely v tomto souhlasu uvedené. Tento Váš souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na plnění Vaší objednávky.

 

Jestliže je právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích správce. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

 


IV. Příjemci osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracovává zejména správce, který nevyužívá služeb žádného zpracovatele osobních údajů s výjimkou dále uvedenou.

 

K Vašim osobním údajům tak mají přístup pracovníci správce a další jeho spolupracující osoby, zejména subjekty, které se podílejí na plnění Vaší objednávky (např. přepravní společnosti), subjekty poskytující právní a účetní služby, subjekt spravující pro správce webové stránky (e-shop) a dále subjekt spravující účetní systém správce. K Vaší e-mailové adrese může mít na základě Vašeho souhlasu přístup společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727 (www.heurekashopping.cz), za účelem zaslání dotazníku spokojenosti „Ověřeno zákazníky“.

 

Správce Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje nebudou správcem ani dalšími příjemci osobních údajů předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci.

 

Správce prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 


V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce prostřednictvím svých pracovníků, popř. dalších spolupracujících osob v sídle správce, jeho provozovnách a pobočkách. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů.

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 


VI. Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.

 

Pro účely evidence smluv a přijatých plnění bude správce Vaše osobní údaje evidovat po dobu 3 let od data splatnosti úhrady kupní ceny.

 

Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a narozeninových nabídek bude správce zpracovávat po dobu, než s takovým zasíláním vyjádříte nesouhlas, maximálně po dobu 5 let od posledního Vašeho nákupu.

 

Vaši e-mailovou adresu bude správce pro účely zaslání dotazníku spokojenosti „Ověřeno zákazníky“ zpracovávat do doby jejího předání společnosti Heureka Shopping s.r.o.

 

Zpracování Vašich osobních údajů po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolání Vašeho souhlasu, bude správce provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů, pro případy vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinností (např. § 31 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 


VII. Práva subjektů údajů

 

Jako subjekt údajů máte dle GDPR tato práva, o kterých je správce povinen Vás výslovně informovat:
 

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 • pro jaké účely správce Vaše osobní údaje zpracovává;
 • které Vaše osobní údaje správce zpracovává;
 • komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • doba zpracování Vašich osobních údajů;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti jejich zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v kladném případě máte právo na získání informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

 

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídí správce bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může správce odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.
 

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje. Máte také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu doplnil Vaše osobní údaje, pokud jsou neúplné.
 

 

 1. Právo na výmaz osobních údajů

 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

 • Vaše osobní údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovávány;
 • odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o osobní údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje nepotřebuje nadále zpracovávat (např. za účelem vymáhání pohledávek za Vaší osobou);
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. f) níže) u Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněných zájmů správce a správce neshledá již žádné oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. f) níže) u Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem přímého marketingu správce;
 • zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.

 

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce (např. vymáhání pohledávek správce).
 

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Máte právo, aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, jestliže je splněna jedna z těchto podmínek:

 

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než správce ověří přesnost Vašich osobních údajů;
 • jestliže správce zpracovává Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování a nikoliv o jejich výmaz (viz písm. c) výše);
 • správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce (viz písm. f) níže).
   

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Máte právo požadovat, aby Vám správce předal Vaše osobní údaje, které od Vás získal pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že jej správce zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Správce Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Správce Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.
 

 

 1. Právo podat stížnost

 

Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

 

VIII. Poučení subjektů údajů

 

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám správce toto porušení bez zbytečného odkladu. Toto oznámení však není povinné v případech, kdy:

 

 • správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u Vašich osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů;
 • správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody se již pravděpodobně neprojeví;
 • vyžadovalo by to pro správce nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

 

 

 

IX. Kontaktní údaje správce

 

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte správce na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

 

Elektronicky na e-mailové adrese: info@mija1.cz

 

Telefonicky na telefonním čísle: 381253789

---

 

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ TZV. COOKIES

 

Při používání našich webových stránek používá naše společnost, MiJa SÚ s.r.o, IČO: 48203084, DIČ: CZ48203084, tyto cookies, popř. související programy:

 

 • session cookies – jsou vyžadovány pro základní fungování webových stránek naší společnosti – bez nich byste nemohli webové stránky využívat. Jedná se např. o soubory umožňující vytvořit obsah nákupního košíku, projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. Tyto cookies jsou vždy zapnuté. K jejich využívání není nutný Váš souhlas. Po uzavření Vašeho prohlížeče se tyto soubory automaticky smažou. S užíváním session cookies je spojeno využívání tzv. PHPSESSID cookies, které zajišťují funkčnost webových stránek.

 

 • lokální cookies (session id košík pro uchování obsahu košíku pro příští návštěvu, poslední zobrazené detaily produktů a informace o zobrazení "cookies lišty" s informacemi) – tyto soubory cookies jsou ukládány do Vašeho počítače, a to po dobu 12 měsíců. Účelem užívání těchto cookies ze strany naší společnosti je zlepšení poskytování služeb našim zákazníkům, když tyto cookies umožňují uchovat obsah nákupního košíku a zobrazené detaily produktů i po vypnutí počítače po dobu uvedenou v předchozí větě. K užívání těchto cookies je vyžadován Váš předchozí souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat (viz níže). Jestliže odmítnete dát souhlas s užíváním těchto cookies, ztratíte možnost užívat webové stránky naší společnosti s funkcionalitami, které jsou zde popsány.

 

Od užívání těchto cookies se můžete odhlásit zde.

 

 • Google Analytics – jedná se o cookies soubor užívaný na základě smluvního vztahu se společností Google. Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics nám dovoluje provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu stránek a umožňuje nám zachytit informace o návštěvách naší webové stránky. Tyto informace jsou anonymní a naše společnost tyto informace používáme pouze interně - pro zlepšení obsahu našich stránek pro návštěvníky dle preferencí a obliby navštívených částí našich webových stránek. Například tento nástroj umožňuje shromažďovat informace o provedených nákupech, času stráveného prohlížením určitého produktu apod. Umístění tohoto souboru slouží také k optimalizaci a zobrazování reklam naší společnosti, na základě předchozích návštěv našich stránek. Od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek je tento soubor cookies shromažďován po dobu 12 měsíců. K užívání tohoto cookies je vyžadován Váš předchozí souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat (viz níže). Jestliže odmítnete dát souhlas s užíváním tohoto cookies, nebude naše společnost data o návštěvě našich webových stránek dále shromažďovat.

 

Od užívání těchto cookies (Google Analytics) se můžete odhlásit zde.

 

 • Google AdWords remarketing a Facebook remarketing – jedná se o cookies soubor užívaný na základě smluvního vztahu se společností Google a Facebook. Využívání tohoto souboru umožňuje na základě smluvního vztahu s těmito společnostmi zobrazovat při návštěvě jiných webových stránek reklamu na naši společnosti a produkty po straně nebo v textu používané webové stránky. Od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek je tento soubor cookies shromažďován po dobu 12 měsíců. K užívání tohoto cookies je vyžadován Váš předchozí souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat (viz níže). Jestliže odmítnete dát souhlas s užíváním tohoto cookies, nebude naše společnost tato data dále shromažďovat.

 

Od užívání těchto cookies (Google AdWords remarketing a Facebook remarketing) se můžete odhlásit zde.

 

Další možností odhlášení od příjmu souborů cookies od dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative (NAI).

 

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být soubory cookies zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Ke zpracování souborů cookies dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost technickoorganizační opatření k zajištění jejich ochrany, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

 

Jelikož mohou být soubory cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás tímto, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení jejich zpracování a jejich přenositelnost, vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů.